Listy ulubionych
X

CHRISTMAS SALE

REGULAMIN

CHRISTMAS SALE 2019”

 

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Strona główna kampanii” - witryna znajdująca się pod adresem: www.maxtondesign.pl; www.maxtondesign.eu; maxtondesign.com;

  maxton-design.fr

 2. Organizator” - organizator Promocji, tj. Maxton Design Piotr Kardaś z siedzibą w Zbylitowskiej Górze, Zbylitowskich 157, 33-113 Zbylitowska Góra;

 3. Promocja” promocja „Christmas Sale 2019” prowadzona na zasadach określonych Regulaminem który znajduję się w zakładce „CHRISTMAS SALE” na stronie głównej kampani;

 4. Uczestnik” - osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w Promocji oraz osoba prawna, a także jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną;

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Promocja jest prowadzona przez Organizatora od 25.12.2019r. do 26.12.2019r

  od godziny 00:00 do godziny 00:00 (UTC +1:00), wyłączne za pośrednictwem strony głównej kampanii. Organizatorowi przysługuje prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, o czym powiadomi Uczestników za pomocą komunikatu na stronie głównej kampanii.

 2. Wysokość udzielonego rabatu jest ustalona przez Organizatora która wynosi 15% na każdy produkt. Rabat przyznawany jest automatycznie dla zamówień złożonych w dniach 25.12 – 26.12

   

 

§ 3. Cel Promocji

 1. Celem promocji jest zapewnienie jej Uczestnikom możliwości zakupu danego produktu oferowanego przez Organizatora w jego sklepie internetowym po cenach promocyjnych uzyskanych automatycznie lub po użyciu kodu rabatowego, zgodnie z treścią Regulaminu który znajduje się w zakładce „Christmas Sale” na stronie Kampani.

 

 

§ 4. Warunki dotyczące uczestnictwa w Promocji

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest podjęcie aktywności określonej poniżej, dokonanie zakupu produktu objętego Promocją oraz zaakceptowanie Regulaminu. Składając zamówienie uczestnik promocji akceptuje Regulamin promocji który znajduje się w zakładce „Chrismas Sale” na stronie Kampani.

  § 5. Zakup produktu objętego promocją

 3. W celu dokonania zakupu produktu oferowanego do sprzedaży w ramach Promocji bezpośrednio w sklepie internetowym Organizatora prowadzonym pod adresm https://www.maxtondesign.pl należy podjąć następujące kroki:

 

 1. wejść na stronę internetową pod adresem https://www.maxtondesign.pl;

 2. Dokończyć składanie zamówienia zgodnie z etapami sklepu internetowego Organizatora.

 

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży produktu objętego Promocją dochodzi w momencie skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym Organizatora prowadzonym pod adresem https://maxtondesign.pl;

 2. Organizator może zakończyć Promocję przed uupływem jej terminu w przypadku sprzedaży wszystkich produktów objętych Promocją.

 3. Moment zakończenia składania zamówienia na produkt objęty Promocją ocenia się według realnego czasu wykonania przez danego Uczestnika. W przypadku, gdy informacja o zamówieniu wpłynie do Organizatora po 26.12.2019r godz. 00:00, podczas gdy Uczestnik podjął próbę zamówienia w odpowiednim czasie. Wszelkie wątpliwości w zakresie terminowości złożenia zamówienia będą niezwłocznie rozpatrywane na korzyść Uczestnika po analizie przedstawionego przez niego dowodu na poczet potwierdzenia godziny złożenia zamówienia.

 4. Wszelkie zakłócenia (w szczególności opóźnienia) w funkcjonowaniu sieci teleinformatycznej wpływające na złożenie zamówienia w ramach Promocji będą rozpatrywane na korzyśc Uczestnika, zgodnie z okolicznościami powstałego zakłócenia, przy czym znajduje to zastosowanie wyłącznie wobec zamówień skutecznie złożonych w trakcie trwania Promocji.

   

§ 6. Wykluczenie uczestnictwa w Promocji

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Promocji w przypadku niespełnienia przez Uczestnika postanowień Regulamini, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami Regulaminu lub celem i ideą Promocji.

 2. Działaniem sprzecznym z postanowieniami Regulaminu lub celem i ideą Promocji są w szczególności działania zmierzające lub skutkujące nabyciem produktów objętych Promocją:

 

 1. W sposóbi nny niż wskazany w § 5 Regulaminu;

 2. poprzez wykorzystanie błędów w działaniu systemu Promocji, jej witryny internetowej lub Aplikacji Mobilnej.

 

 

§ 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji powinny być zgłaszane pisemnie na adres e-mail: sales@maxtondesign.eu

 2. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą mechanizmu i sposobu działania Promocji w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, ze wskazaniem daty zdarzenia objętego reklamacją.***

 4. Reklamacje rozpatrywane będąw termini 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowj oraz siedzibie Organizatora.

 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość (dostępny na stronie internetowej https://maxtondesign.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html;)

 

***Wiadomości nie spełniające w.w kryteriów będą automatycznie odrzucane.

 

pixelpixelpixelpixel